El Focus de la setmana: Hi ha bombolla en la renda variable europea?

El Focus de la setmana: Hi ha bombolla en la renda variable europea?

Anchor

Hi ha bombolla en la renda variable europea?
Després del fort ral·li viscut en el que va d'any per la renda variable europea, resulta adequat preguntar-se si la renda variable continua sent una opció atractiva. Convé recordar que els preus de les accions, i en conseqüència dels índexs de renda variable, segueixen una dinàmica de mercat propiciada per l'oferta i la demanda. Això és el que anomenem fluxos financers i que determinen que un mercat evolucioni positivament o negativament en la base de la demanda neta dels seus actius. En el cas de la borsa, una pujada del mercat es produeix perquè els fluxos compradors superen als fluxos de venda, resultant en uns preus a l'alça.

Les causes que, racionalment, expliquen que un mercat rebi fluxos de compra nets, poden venir de la mà de les valoracions i de les expectatives. Sobre aquestes últimes, unes expectatives de millora dels beneficis empresarials, degudes, per exemple, a una millora del consum o de la inversió o de les dues magnituds alhora, permeten suportar un mercat a l'alça perquè el retorn esperat sobre la inversió en borsa serà més gran que l'actual.

Mirant les valoracions
Pel que fa a la valoració d'una empresa o mercat, necessitem calcular la rendibilitat esperada del mateix i comparar-la amb la d'altres actius financers o amb la seva evolució en termes històrics. La relació entre els beneficis de les empreses, mesurats en benefici per acció, i el preu de les accions s'indica com la ràtio PER (Price to Earnings Ràtio). Un PER de 20 vegades serà equivalent a una rendibilitat esperada del 5% al ​​preu actual de les accions, mentre que un PER 10 significarà que s'estima que la rendibilitat de les accions serà del 10% sobre el valor inicial de la inversió.

Atès que els índexs borsaris que contenen diverses accions de diferents empreses, ponderades per diferents mecanismes, per exemple per la seva capitalització borsària, el PER d'un índex es calcularà de forma similar al del valor de l'índex però utilitzant els PER individuals pel seu factor de ponderació.

Al llarg dels últims 12 anys, hem assistit a dos mercats alcistes (2003-2007; 2009-2015) i un baixista (2007-2009) en els mercats de renda variable desenvolupats. Si registrem els PER d'aquest període i examinem la seva evolució, podem comprovar el següent:Les principals borses europees, excepte Alemanya, registren valoracions actuals en termes de PER molt a prop dels seus màxims. Convé matisar que es tracta de PER calculat en base als beneficis dels últims 12 mesos reportats, de manera que si en els pròxims trimestres els beneficis de les empreses augmenten, la ràtio PER disminuirà si els preus de les accions es mantenen constants.

PER alt, però beneficis creixents
El consens d'analistes preveu que els beneficis empresarials de les companyies de l'IBEX augmentin un augmentin un 37% el 2015 i un 17,9% per al 2016.

Segons el nostre model de fair value, els nivells actuals de l'IBEX, per exemple són compatibles amb creixement futur dels beneficis del 15%. En base a les últimes dades publicades, els beneficis empresarials van créixer més del 35% en els últims 12 mesos.No obstant això, cal fer notar també que en els models de fair value intervé la taxa d'interès lliure de risc, el bo sobirà a llarg termini, el qual com hem esmentat en altres comentaris es troba clarament sobrevalorat a causa dels efectes del programa de compra de deute posat en marxa pel BCE.

Oportunitat amb cautela
Atenent per tant als elements bàsics de valoració, la nostra opinió és que els principals índexs de les borses europees, inclòs el selectiu de la zona EuroStoxx 50, es troben en general cars en termes de PER, amb l'excepció d'Alemanya que està lleugerament per sobre de la seva mitjana, però lluny de màxims.

No obstant això, la constatació que els beneficis empresarials a Europa han estat relativament estancats en anys recents i que es donen les condicions per esperar un augment dels mateixos en els pròxims dos anys, ens millora la valoració a dos anys vista, acostant els múltiples de PER esperat a nivells més consistents amb les mitjanes històriques.

Per aquests dos motius, i tenint en compte les condicions expansives en matèria de política monetària que aplicarà el BCE en els pròxims mesos, creiem que la renda variable europea seguirà sent un actiu rendible encara que el seu recorregut tindrà límit sempre que les valoracions assoleixin nivells propers a seus màxims o si les expectatives de millora de beneficis es veuen decebudes. En qualsevol cas no apreciem cap símptoma de bombolla.