Procés d'assessorament a

ANCHOR CAPITAL ADVISORS

En l'àmbit de l'assessorament és de vital importància que l'assessor conegui al client i les seves necessitats per establir objectius d'inversió d'acord amb la tolerància al risc del client, les seves necessitats en un horitzó temporal determinat i patrimoni disponible.

Client

L'assessorament en matèria d'inversions implica que l'assessor ha d'obtenir la informació necessària sobre els seus clients:

· Necessitats.
· Distribució del patrimoni.
· Coneixements i experiència.
· Situació financera.

Planificació

Aspectes essencials per a la gestió eficient del patrimoni:

· Estudi necessitats.
· Planificació Financera.
· Planificació Fiscal.
· Determinació del perfil del client.
· Comitè mensual d'inversions.

Control

Identificació d'oportunitats i riscos:

· Supervisió del rendiment.
· Control de riscos.
· Reequilibri de la cartera.
· Ajust tàctic.
· Revisió estratègica.

Proposta de valor

Assessorem als nostres clients de forma completament independent, amb estricte criteri professional i lliure de qualsevol conflicte d'interès, ja que no pertanyem a cap grup bancari ni entitat financera, ni percebem incentiu econòmic de cap classe. Els honoraris procedents dels nostres clients són la nostra única font d'ingrés, el que ens permet garantir-li un alineament total i continu amb els seus interessos.

La nostra proposta de valor descansa sobre els pilars de la integritat, la professionalitat, el compromís, la disponibilitat i la confidencialitat, garantint mitjançant l'actualització contínua de coneixements l'assessorament financer en matèria d'inversió en la seva major grau d'excel·lència.

Experiència i proximitat

Obtenir la confiança de l'inversor és imprescindible per desenvolupar un bon assessorament financer.

Com aconseguir la confiança de l'inversor si no ens coneix?

Solament veiem una manera d'avançar en la creació de confiança:

• Els nostres honoraris estan alineats amb el resultat obtingut pel nostre assessorament.

• Les nostres capacitats d'anàlisi independent dels mercats financers estan exclusivament al servei dels nostres clients.

TIPUS DE PERFIL DE RISC

D'UN CLIENT

Anchor està també obligat a avaluar la idoneïtat, per poder actuar en el millor interès del client. Aquest procés consisteix en la recollida d'informació sobre el client respecte els seus objectius d'inversió, i la posterior avaluació de la idoneïtat d'un determinat instrument financer pel que fa a l'esmentat client i objectius en particular.

El perfil de risc indica la capacitat de l'inversor d'assumir pèrdues. Ja que que per obtenir una major rendibilitat és necessari assumir un major risc, fem servir aquest grau d'aversió al risc de l'individu per assignar un perfil i així poder ajustar les carteres d'aquest acord amb la seva tolerància.

Exemples gràfics en percentatges per donar a entendre la tolerància al risc de cada perfil.

%

Conservador

%

Moderat

%

Arriscat

%

Molt arriscat

Volatilitat segons perfil inversor

Volatilitat < 5%

Pèrdua Max. > -2,5%

Value at Risk < 2,5%

Volatilitat < 8%

Pèrdua Max. > -5%

Value at Risk < 5%

Volatilitat < 15%

Pèrdua Max. > -10%

Value at Risk < 10%

Volatilitat > 15%

Pèrdua Max. < -10%

Value at Risk > 10%

COM DETERMINEM

EL PERFIL DE RISC D'UN CLIENT?

Test MIFID

01.Coneixements financers

Experiència financera del client assessorat.

02.Situació finaciero-fiscal

Actius.
Passius.

03.Objectiu de la inversió

Preservar.
Incrementar.

04.Horitzó temporal

Cicle vital.
Necessitats de disposició.