EN CONTACTE DIRECTE

AMB ELS NOSTRES CLIENTS

El procés d'assessorament a Anchor Capital Advisors es basa en aquests 3 pilars fonamentals per tal de desenvolupar aquesta funció de manera adequada.

AMB ELS NOSTRES CLIENTS
Coneixements del

CLIENT

Anchor té l'obligació de classificar als seus clients en professionals i minoristes per tal de desenvolupar la funció d'assessorament de manera apropiada.

Clients minoristes

Es consideren clients detallistes tots aquells que no siguin professionals. Els clients d'aquesta classificació disposen del major grau de protecció i informació pre i post-contractual.

>Clients minoristes
Clients professionals

Clients professionals

Tindran la consideració de clients professionals aquells a qui es presumeixi l'experiència, coneixements i qualificació necessaris per prendre les seves pròpies decisions d'inversió i valorar correctament els seus riscos.

L'assessorament en matèria d'inversions

L'assessorament en matèria d'inversions implica que Anchor obtindrà la informació dels clients i, si escau, els clients potencials, en relació amb els següents aspectes, amb la finalitat de recomanar els serveis d'inversió i instruments financers que més convinguin:

· Els seus objectius d'inversió i necessitats.
· Els seus coneixements i experiència en l'àmbit d'inversió corresponent al tipus de producte o de servei concret de què es tracti.
· La seva situació financera.

En l'àmbit de l'assessorament és de vital importància que l'assessor conegui al client i les seves necessitats per establir objectius d'inversió d'acord amb la tolerància al risc del client, les seves necessitats en un horitzó temporal determinat i patrimoni disponible.