EN CONTACTE DIRECTE

AMB ELS NOSTRES CLIENTS

El procés d'assessorament a Anchor Capital Advisors es basa en aquests 3 pilars fonamentals per tal de desenvolupar aquesta funció de manera adequada.

AMB ELS NOSTRES CLIENTS
Determinant el perfil del client

PLANIFICACIÓ

La planificació és vital per a l'activitat de l'assessorament financer.

Partint de la premissa que les circumstàncies no són estàtiques, sinó que varien al llarg del temps, hem de anticipar possibles contingències. Per a això, és important elaborar un pla d'acció que ens permeti obtenir un rendiment positiu de patrimoni i fer front a necessitats futures.

En diem Planificació financera, a l'elaboració d'un pla d'acció en el qual tinguem en compte patrimoni, ingressos, despeses recurrents i necessitats futures previstes. L'elaboració d'aquest pla ens permetrà assignar els recursos de la manera més eficient possible. D'aquesta manera, alhora que obtenim un rendiment positiu, es podran satisfer les necessitats de capital existents i eliminarem l'existència d'actius ociosos en cartera o la possibilitat de trobar-se davant una situació de falta de liquiditat.

La Planificació fiscal per la seva banda, persegueix maximitzar la inversió eficient dels recursos destinats a la inversió a través de la reducció de la càrrega tributària (entenent per càrrega tributària l'impost efectivament pagat pel contribuent).


Tots dos processos són dos pilars complementaris i essencials per a la gestió eficient del patrimoni. És per això que en Anchor basem l'activitat d'assessorament en les pautes marcades després de l'anàlisi de la situació financera i la planificació fiscal per a cada client.