El Focus de la setmana del 13 de Abril fins 17 de Abril 2015

El Focus de la setmana del 13 de Abril fins 17 de Abril 2015

Anchor

Estan les borses sobrevalorades?
Després de la forta pujada de les borses europees YTD, és raonable preguntar-se si la borsa està cara pel que convé analitzar diversos paràmetres. Evidentment la base són les valoracions actuals, però també els nivells de creixement beneficis de les empreses que es donaran en els propers anys. La ràtio PER (Preu / Benefici) ens mesura quantes vegades el preu d'una acció o índex recull el benefici d'una empresa. També és una mesura del payout i indica quants anys necessitaríem per recuperar la nostra inversió. Per tant, com més elevat sigui la ràtio, el subjacent està més car.

En el quadre següent mostrem les ràtios PER dels principals índexs borsaris actuals, els previstos per a aquest any i també per al següent.


Tal com ens mostra el quadre, la majoria d'índexs europeus i de Wall Street es mouen actualment en un rang entre 18x - 20x, quan les seves mitjanes se situen per sota (16x aprox). És a dir, les valoracions estan cares, en termes històrics. No obstant això, també s'observa com els PER estimats per al 2015 i 2016 són força menors que els actuals. Això pot succeir bàsicament per dues vies.
· Augment de beneficis empresarials.
· Caiguda dels preus dels índexs.

Prenent els preus com constants, segons les estimacions de Reuters, els beneficis empresarials de les empreses de l'IBEX 35 s'haurien de veure augmentats en un + 15% en 2015 i en un + 17% en 2016 per justificar aquests nivells.

I a nivell sectorial?
Pel que fa a sectors dins de l'Stoxx600, la tendència segueix igual. Tots els sectors mantenen un EV / EBITDA (Valor de la companyia / resultat brut d'explotació) per sobre de les seves mitjanes històriques. No obstant això, els sectors menys sobrevalorats o que podrien representar més oportunitats a nivell de valoració serien companyies de serveis públics (serveis públics), energia i sector financer.


Al S&P500 les valoracions no són tan exigents, encara que pensant en els propers resultats corporatius, l'enorme fortalesa del dòlar (USD) representarà un hándicap.Servicios públics, telecomunicacions, energia, materials bàsics financeres i industrials mantenen unes valoracions en termes de (EV / EBITDA) en línia amb la seva mitjana històrica, mentre consum cíclic, consum discrecional i salut presenten unes valoracions més exigents.Segueixen havent potencial alcista a les borses?

A favor:
· Els fluxos de capital segueixen acudint a la Renda Variable Europea.
· Polítiques acomodatícies del Banc Central Europeu.
· Fase de Recuperació econòmica.
· Empreses europees afavorides per la depreciació de l'euro contra la majoria de divises.
· Augment dels nivells consum.
· Escasses alternatives d'inversió amb potencials rendibilitats certes, com la renda fixa.

En contra:
· Valoracions exigents
· Incertesa geopolítica (Grècia, Ucraïna i Eleccions generals al Regne Unit i Espanya).
· Expectatives de normalització monetària per part de la FED.
· Alguns sectors fortament sobrecomprados com salut o consum cíclic.

No obstant això, en el quadre inferior veurem com en molts anys de mercats alcistes, se superen nivells del + 20% en diversos índexs. És evident que aquest ritme de pujades difícilment pot continuar, però queda clar que hi ha cert marge de revaloració en termes històrics.

També ens ha cridat l'atenció els paral·lelismes entre l'any actual i 2005. El DAX30, CAC40 i EUROSTOXX50 pujant per sobre del + 20%, mentre l'IBEX 35 es queda enrere i l'S & P 500 es manté pla. En aquella ocasió, veníem de dos anys alcistes i els dos següents també ho van ser. Ara també venim d'un tram dominat per les pujades en els últims tres anys i en plena QE en el vell continent.

Conclusió
En definitiva, per fluxos, per increments de beneficis i per similitud històrica, hi ha potencial de majors alces, encara que en cas d'entrar en borsa hem de tenir en compte que estem enmig d'un mercat alcista madur i que el mercat se sustenta en gran part de forma artificial pels bancs centrals.