El Focus de la setmana: El risc de seguir a la manada

El Focus de la setmana: El risc de seguir a la manada

Anchor

El risc de seguir a la manada
En el període àlgid de la crisi de l'euro, el 2012, la prima de risc del bo de l'Estat arribava als 600 punts bàsics i Espanya tenia serioses dificultats per col·locar el seu deute en el mercat. S'especulava llavors amb un rescat.

Les entitats financeres espanyoles es van veure obligades a remunerar els dipòsits a tipus d'interès elevats perquè no podien finançar-se als mercats de capitals de manera normal i encara necessitaven de recursos en ple procés de sanejament i despalanquejament.

Després del "rescat bancari", les concentracions d'entitats, la neteja de balanços amb càrrec al FROB, les mesures d'austeritat aplicades i haver tocat terra, l'economia espanyola no ha empitjorat. Aquestes circumstàncies, afavorides per una política monetària ultra laxa per part del BCE, han tornat els tipus d'interès a nivells molt inferiors als de 2012, han permès les emissions de deute al mercat a preus i terminis més favorables tant per a Espanya com per a els bancs i els requisits de capital exigits a les entitats han fet disminuir l'activitat creditícia i en conseqüència la necessitat de captar més dipòsits.

El transvasament de dipòsits a fons a Espanya
Des de l'any 2009, la banca espanyola ha perdut gairebé mig bilió d'euros en dipòsits.A mesura que els dipòsits constituïts en 2012, molt rendibles per a l'estalviador en termes relatius, han anat arribant al seu venciment, l'inversor s'ha hagut d'enfrontar a un dilema: mantenir els dipòsits a una remuneració molt escassa, per sota de l'1% , o passar a ser inversor i assumir més risc a canvi de millors expectatives de rendibilitat.

On ha anat a parar bona part d'aquests diners?El patrimoni en fons d'inversió espanyols, és a dir, en mans de gestores nacionals, ha augmentat en més de 100.000 milions des de 2012 fins a l'actualitat. En concret, des de gener de 2013 hi ha hagut subscripcions netes per més de 78.000 milions d'euros.

Per tant, sembla clar que hi ha un transvasament de diners des dels dipòsits bancaris cap als fons, la qual cosa suposa una major assumpció de risc per part de l'inversor més conservador.

En el que va d'any, segons les dades disponibles en Inverco, fins al maig de 2015 les categories de fons que més diners capten són les de Renda fixa mixta (Euro i Internacional) amb 16.407.000 d'euros.També s'observa que les categories de fons més conservadores pateixen reemborsaments nets, de manera que el gir cap a major risc és notori.

Els fons de renda fixa mixta, segons la classificació d'Inverco, són aquells que poden tenir fins a un 30% de risc en renda variable, a més de fins a un 30% en risc divisa en el cas de renda fixa mixta internacional.

Raons que mouen el canvi
A més d'una recerca de més rendibilitat per part de l'inversor, que no es conforma amb els rendiments dels dipòsits, s'aprecia també que les entitats poden tenir cert interès en aquest flux de fons.

Els costos de gestió i dipòsit, i resta de despeses suportades pel partícip, són elevats tenint en compte el rendiment esperat d'aquest tipus de fons. Evidentment, davant els baixos marges que genera en l'actualitat el negoci bancari tradicional de captar dipòsits per concedir crèdits, la temptació de generar comissions via la reconversió de l'estalvi en fons de les pròpies gestores vinculades als bancs és elevada. Així, no ha de sorprendre que més el 70% de la captació neta s'acumuli en 5 grups bancaris, sent Caixabank qui acumula una quarta part del negoci nou generat en l'any.Els 5 fons que més diners han captat en les categories de renda fixa mixta (tant Euro com internacional), tenen ràtios de cost que majoritàriament superen el 1,25% anual. Les taules següents il·lustren el seu cost i el seu comportament en el mes.

És possible ensopegar de nou amb la mateixa pedra?
Les rendibilitats negatives del mes d'abril de la majoria dels fons Top 10 pel que fa a captació d'estalvi, posen de manifest la volatilitat a la qual s'enfronten molts d'aquests inversors bastant aversió, encara que sembli contradictori, al risc. Sorprenentment, malgrat observar rendibilitats negatives en el mes, el que podria suposar un avís de cara al seu futur comportament en un entorn de més volatilitat per a la renda fixa i de valoracions exigents en renda variable, van seguir rebent importants captacions.

D'aquests 10 fons, només un va acabar el mes amb rendibilitat positiva.

És cert que avui en dia la liquiditat paga poc o gens, però segueix sent liquiditat i no dóna pèrdues. La presa de posicions en inversions de major risc, quan l'objectiu perseguit és només major retorn, ha d'efectuar-sent conscient que s'està còmode quan el risc aflora. Si no, millor ser honest amb un mateix i mantenir-se en dipòsits o actius de renda fixa a curt termini, encara que la rendibilitat sigui escassa. ¿Es recorden de les preferents? Jo sí, i també de 1994 quan molts estalviadors espanyols que van subscriure fons de renda fixa van descobrir que es poden obtenir pèrdues.