El Focus de la setmana: Es pot tornar a omplir la guardiola (de les pensions)?

El Focus de la setmana: Es pot tornar a omplir la guardiola (de les pensions)?

Anchor

El pressupost de la Seguretat Social a Espanya es nodreix dels ingressos per cotitzacions socials d'empreses i treballadors i dels ingressos patrimonials de les seves inversions. Entre elles, hi ha l'anomenat fons de reserva o "guardiola" de les pensions, que es va crear el 2000.

El Fons de Reserva de la Seguretat Social és un fons d'inversió sobirà que té per objectiu poder atendre les necessitats derivades de les prestacions contributives de la Seguretat Social davant insuficiència d'ingressos per desajust entre els ingressos i despeses de la Seguretat Social espanyola.

Els criteris d'inversió del Fons de Reserva són, majoritàriament, invertir en deute públic espanyola (el 2015, el 100% del fons estava invertit en deute de l'Estat espanyol) i en deute públic estranger fins a un màxim del 55%. No obstant això, a 31/12/2015 la totalitat del patrimoni del fons seguia invertit en deute espanyol al 100%. La rendibilitat del fons en 2015 va ser tot just l'1%.

Un forat en el "fons"

El fons es dota amb aportacions dels excedents pressupostaris de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social. Donada la conjuntura econòmica, des de 2008 tan sols en 2010 va rebre una lleugera aportació. Una altra font d'aportacions, encara que molt menys important, són els excedents de la gestió per part de les mútues de la prestació d'incapacitat temporal. Anualment, ha vingut oscil·lant entre els 103 milions d'euros de 2015 i els 227 de 2012.

Des 2012, les disposicions del fons fins a desembre de 2015 han suposat una detracció de més de 44.000 milions d'euros. Les causes d'aquestes disposicions cal buscar-les tant principalment en l'augment del nombre de pensionistes.

No obstant això, en la conjuntura de debilitat econòmica post crisi de 2008, i davant mesures de foment de la contractació amb reducció i bonificació de cotitzacions socials a les empreses, la insuficiència de recaptació ordinària per fer front al pagament de les prestacions és una altra de les causes de l'ús dels fons de reserva.

Malauradament, les perspectives tant demogràfiques com de creixement econòmic no permeten ser excessivament optimistes sobre la capacitat d'omplir el fons de reserva a curt termini. Espanya tindrà més del 34% de la població major de 65 anys el 2050, segons les projeccions efectuades per la pròpia Seguretat Social i la població en edat activa ser hi haurà reduït en una mica més de 10 milions de persones.

Tot i que el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha augmentat significativament en els últims anys, la baixada efectiva dels salaris, amb el seu impacte en menor cotització per afiliat i la multitud de règims bonificats que no cotitzen de manera efectiva mantenen el pressupost de la Seguretat social en dèficit.

Expectatives parques

L'escàs marge de maniobra que concedeixen els escassos fons que es mantenen en la "guardiola", auguren que una de les prioritats del proper govern d'Espanya sigui una nova reforma del sistema de pensions i una pujada generalitzada d'impostos i contribucions socials.