El Focus de la setmana: La informació normalitzada a l'inversor minorista. Indicadors de risc.

El Focus de la setmana: La informació normalitzada a l'inversor minorista. Indicadors de risc.

Anchor

La protecció a l'inversor ha anat millorant a mesura que la comercialització massiva de productes d'inversió entre els inversors minoristes ha crescut significativament. Fa tot just dues dècades, la informació a l'abast de l'inversor era escassa i excessivament tècnica, difícilment comprensible per a persones no expertes en aspectes financers de les inversions.

Les males pràctiques, la manca de coneixements i experiència, els abusos en la col·locació de productes d'inversió i la informació deficient, han implicat fortes pèrdues per a molts inversors minoristes en diferents capítols de la nostra història financera recent.

En un intent de millorar la informació perquè l'inversor pugui prendre les seves decisions amb major coneixement sobre el que contractarà, s'han anat posant en marxa, en diferents moments del temps, mesures que tendeixen a facilitar la comprensió dels riscos associats a les inversions dirigides al públic minorista. Els fullets d'emissió, amb la informació taxada per llei, han vingut a proporcionar informació àmplia sobre la naturalesa i riscos associats a les inversions financeres. No obstant això, no sempre el contingut resulta comprensible per a la majoria d'individus que no disposen d'uns sòlids coneixements financers.

Per a això, la tendència del legislador a Espanya i dels supervisors dels mercats financers, ha estat, ja sigui de manera espontània o bé per la transposició de normativa d'àmbit europeu o internacional, la de reduir la quantitat d'informació que obligatòriament cal facilitar, però millorar la seva comprensió recorrent a indicadors que, visualment, permetin a l'inversor entendre i comparar diferents inversions d'una manera el més homogeni i senzill possible.

A Espanya, el Reial Decret 1082/2012, en desplegament de la Llei 35/2003 d'institucions d'inversió col·lectiva i seguint el contingut del Reglament UE 583/2010, va introduir el document amb les dades fonamentals per a l'inversor, conegut en el sector per el terme DFI (Dades Fonamentals per a l'Inversor) o KIID (Key Investor Information Document).

El document de dades fonamentals per a l'inversor resulta exigible tant als fons i IIC harmonitzades, és a dir, que compleixen amb els requisits per ser comercialitzats en altres estats membres d'acord amb la Directiva 2009/65 / CE, com pels que només poden ser comercialitzats a Espanya. El DFI dels fons espanyols harmonitzats no ha de ser diferent de la seva versió en espanyol, sinó que només pot ser traduït però no alterat.

La Circular 2/2013 de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) detalla el seu contingut:

 • a) identificació de la IIC;
   
 • b) una descripció succinta dels seus objectius d'inversió i la seva política d'inversió;
   
 • c) una presentació dels rendiments històrics o, si escau, escenaris de rendibilitat;
   
 • d) els costos i despeses associades, i
   
 • e) el perfil risc / remuneració de la inversió, amb orientacions i advertències apropiades en relació amb els riscos associats a les inversions en la IIC considerada.

El DFI ha de redactar-se en llenguatge no tècnic i comprensible per l'inversor mitjà, a fi que estigui en condicions raonables de comprendre les característiques essencials, la naturalesa i els riscos del producte d'inversió que se li ofereix i d'adoptar decisions d'inversió fundades sense necessitat de recórrer a altres documents. Es considera legalment document precontractual.

Indicador sintètic de rendibilitat-risc de fons d'inversió i IIC

L'Indicador Sintètic de rendibilitat-risc és un nombre enter dins d'una escala de l'1 al 7 (ordenada de menys a més risc), basada en el nivell de volatilitat històrica de la IIC. Es recull en la secció 2 del capítol III del Reglament (UE) 583/2010 i en la documentació tècnica CESR / 10-673del Comitè Europeu de Reguladors de mercats de Valors (CESR), actualment ESMA (Autoritat Europea de Supervisors de Mercats).

El càlcul de l'indicador sintètic de risc és responsabilitat de la gestora o, si s'escau, de la societat d'inversió. La metodologia de càlcul de l'indicador, basat en la volatilitat de les rendibilitats històriques de la IIC, és la següent:

 • a) Es calcula la sèrie de retorns setmanals dels últims 5 anys. En el cas de no poder obtenir-los, es calcularan els retorns mensuals.
   
 • b) La volatilitat del fons f es donarà a dada anualitzada. Per al càlcul de la volatilitat, es farà servir la següent fórmula:
  On els retorns del fons (rf, t) es mesuren al llarg del període de temps T en intervals de durada d'1 / m anys (m = 52 i T = 260 per a dades setmanals; i m = 12 i T = 60 en el cas de dades mensuals). La rendibilitat r ̅ és la mitjana aritmètica de les rendibilitats periòdiques del fons durant el període T.
   
 • c) L'indicador sintètic de rendibilitat i risc es correspon amb un nombre sencer en funció de la volatilitat calculada, d'acord amb la taula següent:

En el document de DFI, l'indicador sintètic de risc ha d'aparèixer de forma gràfica:

La informació del DFI és fàcilment millorable

Com es pot deduir de tot l'anterior, l'indicador sintètic de risc no proporciona informació sobre les potencials pèrdues que pugui patir l'inversor, sinó que únicament relaciona la rendibilitat de la inversió amb la regularitat en l'obtenció d'aquests retorns, ja que la volatilitat no és altra cosa que la desviació típica de la sèrie de retorns.

La volatilitat, per tant, no és una mesura estàtica, sinó que dependrà de com sigui la sèrie de les rendibilitats generades en el passat. Donada l'amplitud del període de càlcul, 5 anys en total, en períodes de temps inferiors, per exemple en mesos on es donen circumstàncies especialment turbulentes en el mercat o en els actius en què inverteix, el fons podrà experimentar volatilitat substancialment diferent de la que hagi tingut en el període de referència per al càlcul de l'indicador.

La volatilitat tampoc és un indicador fiable a l'hora d'estimar pèrdues potencials, ja que és una mesura de dispersió estadística i no té en compte el signe positiu o negatiu de la rendibilitat de la sèrie sobre la qual es calcula. Per això, la informació del DFI no resulta suficient perquè un inversor advers a pèrdues eviti invertir en productes que puguin no resultar aptes. Potser, la incorporació d'informació sobre potencials pèrdues, com el valor de la màxima caiguda (drawdown en anglès) percentual històrica registrada, millorarien la informació a l'inversor.

En el mateix sentit, i atès que el càlcul de l'Value at Risk (VaR) és una tècnica molt generalitzada en les gestores per al control del risc en les carteres dels fons, resultaria útil per a l'inversor disposar d'aquesta dada en el DFI amb per tal de completar la informació sobre el tipus d'inversió que es contractarà. És cert que el VaR, com a tècnica de simulació d'escenaris per avaluar la pèrdua màxima en un termini de temps determinat i amb un nivell de confiança estadística prefixat, habitualment del 95% o del 99%, es basa en la volatilitat històrica i en la rendibilitat mitjana com a paràmetres per generar les observacions. No obstant això, milloraria la informació a l'incloure escenaris probables que poden no haver esdevingut durant el període de la mostra amb què s'ha calculat l'indicador sintètic.

Indicador de risc, alertes de liquiditat i complexitat

Abundant en aquesta línia, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, en l'ordre ECC / 2316/2015 va introduir obligacions d'informació i classificació per a determinats productes financers comercialitzats a inversors minoristes. Aquestes obligacions no afecten les IIC, per entendre que la informació continguda en el DFI ja és suficient, encara que pel que he comentat, discrepo. L'Ordre del Ministeri s'anticipa a la normativa europea, el Reglament UE 1286/2014, en matèria de productes d'inversió vinculats i en productes d'inversió en format d'assegurances, que entrarà en vigor al 31 de desembre del 2016.

L'abast de l'ordre ministerial abasta, a més dels instruments financers d'inversió que recull l'article 2 de la Llei del Mercat de Valors, tots els productes i serveis d'inversió que les entitats financeres i les companyies d'assegurances posen a disposició de l'inversor minorista , inclosos els plans de pensions individuals i els plans de previsió assegurats. Queden exclosos del deute públic, per la seva raó d'actiu líquid i amb garantia de la solvència de l'Estat (no vaig per ara a discutir aquest extrem), els fons d'inversió i les institucions d'inversió col·lectiva, els dipòsits estructurats i les assegurances de vida que tinguin un component d'inversió en alguna IIC o estructurat, atès que quedaran subjectes a la normativa europea del Reglament UE 1286/2014, pendent d'entrada en vigor. Tampoc queden subjectes els plans de pensions d'ocupació i les assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions.

L'ordre, a similitud del document DFI exigible als fons d'inversió, estableix l'obligatorietat d'un sistema normalitzat d'informació i classificació dels productes d'inversió que adverteixi sobre el seu nivell de risc i permeti a l'inversor minorista triar els que millor s'adeqüin a les seves necessitats i preferències d'estalvi i inversió. La informació a lliurar als potencials inversors o estalviadors inclou un indicador de risc i, si escau, unes alertes per liquiditat i complexitat.

L'indicador de risc s'expressa gràficament mitjançant dos possibles pictogrames, de manera que sigui fàcilment identificable. Aquest nivell obeeix a la següent taula, en funció del tipus i característiques de la inversió:

Com es pot veure, en aquest cas la classificació no obeeix a criteris de volatilitat de la rendibilitat del producte, sinó en el risc de pèrdua o recuperació no total de la inversió al seu terme o al llarg termini. Per tant, des del punt de vista de l'inversor minorista, aquest indicador proporciona millor informació sobre el risc inherent a la inversió en termes de potencials pèrdues.

Aquesta informació es complementa amb possibles alertes sobre la liquiditat de la inversió en el cas de voler recuperar-la abans del seu venciment, així com sobre la complexitat dels mecanismes que generen la seva rendibilitat.

Pel que fa a la liquiditat, l'Ordre estableix els següents elements com a rellevants:

 • a) Existència d'un compromís de devolució d'una part o de tot el principal invertit o dipositat a venciment.
   
 • b) Que el producte financer no es negociï en un mercat regulat, en sistemes multilaterals de negociació o en sistemes organitzats de contractació.
   
 • c) Que no hi hagi un procediment alternatiu de liquiditat per al producte financer ofert per l'originador, emissor o un tercer.
   
 • d) Existència de comissions o penalitzacions per la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit o dipositat o pel rescat del producte d'assegurança de vida amb finalitat d'estalvi.
   
 • e) Existència de terminis de preavís mínims per sol·licitar la devolució anticipada del principal o el rescat del producte d'assegurança de vida amb finalitat d'estalvi.
   
 • f) Caràcter no reemborsable del dret consolidat fins al esdeveniment d'alguna de les contingències o, si escau, en els supòsits excepcionals de liquiditat o disposició anticipada, d'acord amb la normativa de plans i fons de pensions.
   
 • g) En el cas d'assegurances de vida amb finalitat d'estalvi, vinculació del dret de rescat al valor de mercat dels actius assignats.
   
 • h) En el cas de plans de pensions individuals i associats, valoració dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat a valor de mercat dels actius del fons de pensions.

Les alertes en els casos a), b) ic) d'indicar la possibilitat de pèrdues rellevants en cas de voler recuperar la inversió abans del seu venciment, i en el cas d) per l'existència de comissions i recàrrecs aplicables. En els casos e) if), la impossibilitat de liquidar la inversió abans dels terminis o de les contingències establertes. I, per als supòsits g) i h), la possibilitat d'incórrer en pèrdues per la valoració dels actius a preus de mercat en el moment de sol·licitar el reemborsament de la inversió. L'Ordre estableix uns textos específics per a cada cas.

L'Ordre estableix també alertes sobre la complexitat dels productes d'inversió. La complexitat té efectes sobre la comprensió dels factors que incideixen en la rendibilitat i el risc de les inversions, de manera que alguns elements de risc poden no ser evidents per part d'un inversor amb pocs coneixements tècnics en finances. Les característiques dels productes considerats complexos es detallen a l'article 217 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015.

En conclusió, la protecció a l'inversor ha millorat pel que fa a informació més clara, homogènia, comparable, comprensible i transparent quan ens referim a productes d'inversió destinats a l'inversor i l'estalviador minorista. No obstant això, tenint en compte que prop del 50% de l'estalvi nacional s'inverteix en fons d'inversió, la informació continguda en els documents de dades fonamentals per a l'inversor resulta millorable, especialment, en l'estimació de possibles pèrdues en el cas que el fons no evolucioni de forma semblant al temps utilitzat per al càlcul de l'indicador. Al segle XXI, no hauria de bastar-amb la coneguda advertència de "resultats passats no pressuposen resultats futurs".

Veure article revista "Economistas25"