Rendibilitats dels nostres clients de Maig 2015

Rendibilitats dels nostres clients de Maig 2015

Anchor

Rendibilitat de les carteres assessorades
El mes de maig ha estat dispar pel que fa a la contribució de rendiment de les diferents classes d’actius. Per una banda, la renda variable ha aportat rendibilitat i de l’altra, la renda fixa s’ha comportat negativament, arrossegada per la correcció en preus dels bons governamentals. Malgrat tot, els perfils conservador i moderat segueixen mostrant bones rendibilitats interanuals, amb un 4.90% i un 10.18% respectivament. En canvi, els perfils més arriscats obtenen un 18,18% els darrers 12 mesos.Promig ponderat de totes les carteres dintre de cada perfil. Resultats bruts: l’efecte sobre la rendibilitat publicada de les despeses d’assessorament oscil·la entre el 0,25% y el 0,60% anual segons el perfil. Any en curs indica la rendibilitat acumulada en els últims dotze mesos

Evolució de les principals classes d’actius
El comportament dels actius es mostra en aquest gràfic on els intervals de rendibilitat són el resultat “normal” que hauria d’esperar un inversor a terminis d’un any, amb el promig i l’última dada.

Destacar que tan sols la renda variable presenta un retorn per sobre el seu promig, mentre que la resta d’actius ho fan per sota la mitjana.Mercats de Renda Variable
Al llarg del mes de maig, els índexs de renda variable van acabar lleugerament a la baixa, arrossegats per les incerteses sobre Grècia, el temor a un creixement baix a EEUU i el contagi per la volatilitat a la renda fixa sobirana. Malgrat tot, el resultat dels darrers 12 mesos segueix estant per sobre el seu promig i és la classe d’actiu que acumula el retorn més elevat amb un 10,30%.

Mercats de Renda Fixa 
La renda fixa sobirana ha tingut un comportament dolent en el mes, amb caigudes de preu força elevades i augments en la seva rendibilitat exigida. D’aquesta manera, la TIR del Bund alemany ha passat del 0,37% al 0,50%, amb una caiguda de preu del 1,5%.

El manteniment d’una elevada correlació entre Renda Fixa i Renda Variable fa més complicada una adequada diversificació dels riscs i augmenta la volatilitat dels diferents perfils. Les polítiques expansives del BCE alimenten aquest fenomen, tot i les recents correccions de la renda fixa.

Pel que fa al mercat monetari, la situació segueix sent de rendibilitats properes a zero. Tanmateix, el seu efecte protector en correccions de mercat no hauria de ser menystingut d’ara endavant.

Divises
El USD va tenir un mes molt volàtil a causa de les dades macroeconòmiques i l’evolució de les negociacions a Grècia, acabant el mes apreciant-se respecte l’EUR. La nostra visió de mig termini segueix favorable al dòlar i la lliura esterlina.