Rendibilitats dels nostres clients de Novembre 2015

Rendibilitats dels nostres clients de Novembre 2015

Anchor

Mercats de Renda Variable

És destacable el bon comportament que està presentant la renda variable durant l'últim any. Malgrat l'elevada volatilitat que vam presenciar als mesos d'agost i setembre, les rendibilitats a nivell global s'han situat molt per sobre de la mitjana al llarg dels últims mesos.

Com a conseqüència, ens trobem en un moment en el qual en analitzar els principals selectius observem que la que la gran majoria d'ells es troben entorn dels seus nivells de fair value.

Mercats de Renda Fixa

Respecte al mes d'octubre, la situació ha variat lleugerament quant als mercats de renda fixa.

El balanç no ha estat positiu per a tots els valors aquest mes, sinó que hem assistit a lleugeres retallades als mercats de deute convertible, presentant una rendibilitat molt per sota de la mitjana. Tot i així, el rendiment presentat segueix sent positiu a 3 mesos i 1 any vista, sent aquests del +4,20% i de el +8,22% respectivament. 

Quant a la resta de mercats de renda fixa, han seguit presentant rendiments positius per damunt o propers a la mitjana d'un mes, sent el deute públic en tots els terminis el que va aconseguir anotar-se majors rendibilitats (+1,21% respecte la mitjana de el +0,4%), àdhuc i així, el balanç anual presentat segueix estant per sota de la seva mitjana habitual a un any.

En segon lloc, trobem el deute corporatiu el qual malgrat presentar uns rendiments positius i superiors a la mitjana en els recents mesos (de el +0,27% respecte el +0,1% de mitjana), el balanç trimestral i anual segueix presentant pèrdues del -2,22% en el còmput anual. Així mateix, si atenem al gràfic comparatiu de rendibilitat-risc, seria l'actiu menys atractiu ja que a una rendibilitat menor presenta un risc major que en el cas del Deute Públic a 2-3 anys o que les Lletres del Tresor.

Molt més estable ha estat l'evolució del Deute Públic a 1 i 3 anys, la qual ha presentat rendibilitats positives al llarg de tot l'any tot i que al balanç anual va presentar valors inferiors a la mitjana (+1% respecte el +2,8% de mitjana).

Pel que fa a la classe d'actius monetaris, el rendiment presentat per les Lletres del Tresor ha estat nul sense arribar a aconseguir en cap cas els valors presentats per les mitjanes històriques.

A manera de balanç global, les classes d'actiu més atractives per al passat mes va ser el Deute Públic a tots els terminis i en menor mida el Deute corporatiu i el Deute Públic a 1 i 3 anys.

Divisa

Quant al mercat de divises, el fet més rellevant el trobem en les retallades de posicions del -4% al parell EUR/USD després dels comentaris realitzats pel president del BCE apuntant cap a noves mesures expansives que potenciïn el creixement i els nivells de preus. A més de les expectatives d'una pujada de tipus als EE.UU per part de la FED pel mes de desembre, factor que va beneficiar la cotització del dòlar situant-se a final de mes en nivells propers als 1,057 *EUR/*USD.