Estratègia

Selecció d’estratègies d’inversió adequades a la política de Family Office.

Anàlisi

Implementació de criteris ESG en polítiques d’inversions.

Optimització

Comitè d’inversions periòdic.

Pla

Establiment d'objectius de retorn a curt, mig i llarg termini.

Control

Parametritzar els indicadors per al control de riscos.

Personalització

Dissenyar informes de control personalitzats de seguiment, tant de rendibilitat com de risc.

Selecció

Selecció de gestors i dipositaris, tant a nivell nacional com internacional.

Recomanacions

Seleccionar els actius financers adequats, tant de renda fixa com de renda variable per a totes les recomanacions sobre inversions.

Seguiment

Recomanar les cobertures de riscs necessàries.