INFORMACIÓ LEGAL LSSIIYCE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (en endavant LSSIYCE), Anchor Capital Advisors EAF SLU manifesta:

· Que el domini www.anchoreafi.com és propietat de Anchor Capital Advisors EAF SLU, amb CIF B65761538, i domicili a l'avinguda Diagonal, 467 4 1B, 08036 Barcelona (Barcelona)
· Que Anchor Capital Advisors EAF SLU consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 43142, foli 170, full número B 423.828.

Anchor Capital Advisors EAF SLU no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, Anchor Capital Advisors EAF SLU no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines deInternet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Anchor Capital Advisors EAF SLU estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines deInternet de Anchor Capital Advisors EAF SLU poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Anchor Capital Advisors EAF SLU o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Anchor Capital Advisors EAF SLU.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant el formulari de contacte existent en aquest web, vostè autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades al fitxer de contactes responsabilitat de ANCHOR CAPITAL ADVISORS EAF SLU i domicili a Av. Diagonal, 467 4 1-B de 08036 Barcelona. La finalitat d'aquest tractament és la d'atendre la seva petició i donar resposta, així com d'informar-lo dels nostres serveis.

Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades fins que no ens indiqui el contrari.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s'han de fer a Av. Diagonal, 467 4 1-B de 08036 Barcelona o per correu electrònic a lopd@anchoreafi.com

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Anchor Capital Advisors EAF SLU. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, lainformación que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( "hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de Anchor Capital Advisors EAF SLU, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Anchor Capital Advisors EAF SLU, per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Anchor Capital Advisors EAF SLU l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Anchor Capital Advisors EAF SLU.

Anchor Capital Advisors EAF SLU no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. Anchor Capital Advisors EAF SLU posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l'usuari transfereix el programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola.