Atenció al Client

D'acord amb el que s'estableix a la Llei 44/2002 i a l'ordre ECO/734/2004, Anchor Capital Advisors EAFI disposa d'un Departament d’Atenció al Client (DAC) la missió del qual consisteix a atendre les queixes i les reclamacions formulades pels seus clients en l'àmbit de la protecció als usuaris dels serveis financers que aquesta empresa de serveis d’inversió està autoritzada a prestar.

Anchor Capital Advisors EAFI té l'obligació legal d’atendre i resoldre les queixes formulades davant el seu Departament d’Atenció al Client en un termini màxim de dos mesos comptats des de la presentació en els termes que estableix el Reglament per a la Defensa del Client al DAC.

Reglament per a la Defensa del Client:
El Reglament per a la Defensa del Client està disponible en la seva totalitat en el domicili social d’Anchor Capital Advisors EAFI i pot decarregar-se també fent clic sobre aquest enllaç.

així com a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV): http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/ESI/EAFI.aspx?tipo=EAF & nombre = 94 & view = 16

Departament d'Atenció al Client:
S'informa que Anchor Capital Advisors EAFI ha delegat les funcions del DAC al Consell General de Col·legis d'Economistes d'Espanya, EAF-Economistes Assessors Financers.

    Consejo General de Colegios de Economistas
    Economistas Asesores Financieros 
    C/Nicasio Gallego, 8    
    28010 Madrid     
    Telèfon: 914322670
    Fax: 912976017
    Correu electrònic: reclamaciones-eaf@economistas.org

S’informa també de la obligació de fer la reclamació davant el DAC d’Anchor Capital Advisors EAFI amb caràcter previ abans de recórrer al Servei de Reclamacions de la CNMV, sense perjudici del dret del client a continuar la seva reclamació davant  aquest Servei en el cas que no estigui d’acord amb la resolució de la seva reclamació o queixa per part del Departament d'Atenció al Client (DAC).

Servei de Reclamacions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV):
Un cop esgotada la via de reclamació amb el Departament d'Atenció al Client d’Anchor Capital Advisors EAFI, pot dirigir-se al Servei de Reclamacions de la CNMV:

    CNMV - Oficina de Atención al Inversor
    C/Edison, 4
    28006 Madrid
    Telèfon: 902 149 200
   http://www.cnmv.es/portal/Inversor/Como-Reclamar.aspx